اعتدال و پیروزی

هاشمی رفسنجانی از بازیگران اصلی صحنه سیاست ایران در همه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. از عضویت در شورای انقلاب تا وزارت کشور، از ریاست مجلس […]

کمیابی منابع

علم اقتصاد را علم « کمیابی منابع »، و بعضی آنرا علم ” انتخاب و تصمیم گیری ” تعریف کرده اند، چرا که « کمیابی منابع » و نامحدودی خواسته […]