حق خطا

در میان ما ایرانیان این اصطلاح بسیار رایج است که ” انسان جایزالخطاست “، اما در عرصه عمل اجتماعی و به ویژه در میان دولتمردان و حتی نخبگان و روشنفکران […]

رضایت از زندگی

هدف و غایت یک نظام سیاسی چیست؟ به عبارت دیگر مشروعیت و کارآمدی یک نظام سیاسی را به غیر از شاخص انتخابات آزاد و رقابتی با چه شاخص دیگری می […]