روزهای بهاری عملیات فتح المبین

این عکس مرا می برد به اولین روزهای بهاری سال ۶۱ پس از عملیات فتح المبین در تپه های عین خوش! واقع اینکه گذر زمان و عدم دسترسی به دفتر خاطراتم …