رفتار ظالمانه

١ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تدوین و تصویب قانون ساسی این اصل را گنجاندند، اصل ١۶۸ :” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با […]

این است شاه ما

محقق الدوله می گفت این روزها در حضور اعلیحضرت یک نفر را استیکان به مقعدش کرده اند! تمام فرورفته و نتوانسته اند بیرون آورند. دکتر ادکاک را آورده اند که […]

بازتولید استبداد

من هرچه بیشتر مطالعه می کنم بیشتر به این گزاره باورمند می شوم : از زمین ایران محصولی جز استبداد نمی روید! در زمین ایران ٢۵٠٠ سال نظام شاهنشاهی استبدادی، […]