پرورش در پیچش تاریخ

امروز درخبرها آمد که سیدعلی اکبر پرورش درگذشت. فکر می کنم کمتر اصفهانی مذهبی و اهل سیاست باشد که ایشان را نشناسد. درحدیث آمده است که :” مردان را در […]