مجازات تیزهوشی

وقتی انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳٨۴ مهندسی شد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارشدند تا محمود احمدی نژاد بر کرسی رئیس جمهوری بنشیند و حاکمیت […]

دولت روحانی و اقتصاد

در اینکه « اقتصاد » مسئله اصلی و گرانیگاه « دولت روحانی » است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. این هم در گفتگوهای دوران مبارزان انتخاباتی مشهود بود، و […]