بازسازی دولت

در تاریخ معاصر، ایران مدرن یا نوین با شکل گیری دو نهاد همزاد بوده است : دیوانسالاری اداری ( دولت )، و ارتش. اما آنچه جای تامل و اندیشه فراوان […]

بازار سیاست

در ادبیات اقتصادی گفته می شود اگر ” بازار رقابتی کامل ” باشد فعالیتهای اقتصادی بیشترین بازده و کارآیی را خواهد داشت. از آنجا که وجود چنین بازاری در عمل […]

جرم سیاسی

در مجلس خبرگان قانون اساسی، که برآمده از انقلابی مردمی بود، نمایندگان با توجه به تجربیات حادث پس از جنبش مشروطیت، به ویژه خاطره های تلخی که از دوران حاکمیت […]