خزان عربی

حدود سه سال پیش بود که جنبش اعتراضی مردم از کشور تونس آغاز شد و به سوی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه زبانه کشید. طوفانی که ” بهار عربی ” […]

ماهیت قدرت

به نظرم یکی از مقوله هایی که ما ایرانیان کمتر بدان فکر کرده و می کنیم « ماهیت قدرت » است، با اینکه در گذشته و حال، و به تعبیری […]

فساد و امنیت ملی

یکی از معضلات دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومتداری ایران مسئله « فساد » است بگونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جاافتاده است که کمتر دولتمردی […]

راز سرمایه

اقتصاد ایران در سالهای اخیر به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت بدلیل سوء مدیریت در رکود تورمی فرو رفته و نرخ رشد اقتصادی در دوسال اخیر بشدّت کاهش […]

بیماری نکبت منابع

آیا بهره‌مندی یک کشور از منابع و ثروت طبیعی موجبات ثروتمندی و رفاه شهروندانش را فراهم می‌آورد؟ هر چند، این سؤال در ابتدا تناقض‌نما به نظر می‌رسد اما مطالعات و […]