کودتای نظامی و کشتار در مصر

در مقالی که دو هفته پیش انتشار دادم، آوردم :” قطعا راهی که مخالفان مرسی به بهانه مبارزه با استبداد در مصر باز کردند و اسباب مداخله و کودتای نظامیان را برای ساقط کردن یک رئیس جمهور منتخب و دولتش فراهم آوردند به هیچوجه توجیه قانونی و دموکراتیک ندارد و تنها راه را برای بازگشت نظامیان به عرصه سیاست مصر و دیکتاتوری باز کرده است، و از اینرو اینها بیشترین مسئولیت را در قبال شرایط موجود و بازگرداندن اوضاع به مسیر دموکراسی دارند، درعین حال مرسی و حامیانش هم باید با ایثار و از خودگذشتگی راه انتخابات را بسوی مردم باز کنند و « راه دشوار مصر در گذار به دموکراسی » را گشاده دارند، درغیر اینصورت دو گزینه پیشاروی مصر خواهد بود : ” جنگ داخلی ” یا ” دیکتاتوری نظامیان “، و شایسته مردم مصر نیست که پس از سالها مبارزه و ساقط کردن رژیم استبدادی حسنی مبارک راهی غیر از دموکراسی را در پیش گیرند و سرنوشت خود را به گزینه ای بسپارند که همزمان با گسترش مداخله خارجی ها در امور این کشور، هزینه ها و خسارات بسیار و غیر قابل جبران برای ملت و کشور مصر به همراه خواهد داشت.”متاسفانه از دیروز با کشتاری که نظامیان کودتاگر از معترضان انجام دادند این پیش بینی در حال تحقق است و بنظرم اگر مصالحه ای بین نظامیان حاکم و معترضان انجام بگیرد گزینه ” جنگ داخلی ” و سوریه ای شدن مصر بسیار محتمل است و می توان گفت که سرنوشت ” بهار عربی ” نه به خزان و زمستان بلکه به خون نشسته است! من به عنوان یک مسلمان از اینکه هر روز خبر کشته شدن هم کیشان خود را در گوشه و کنار کشورهای اسلامی می شنوم هم شرمنده ام از اینهمه عقب ماندگی، و هم خون دل می خورم که تاکی می خواهد این وضعیت اسف بار در میان ما مسلمانان ادامه یابد؟ دراینجا باید اعتراف کنم که درمیانه اینهمه آشفتگی و کشتار و…راهی را که معترضان سبز و اصلاح طلب در کشورمان پیمودند و با شیوه ای کاملا مدنی سعی در تغییر اوضاع از طریق انتخابات را پی گرفتند بسی هوشمندانه و بیانگر درک درست شرایط جهانی و منطقه ای و عمل درست آنان بود و امید می رود که مجموعه حاکمیت این وضعیت را دریابند که ایران در منطقه ای طوفان زده و آتش گرفته باید راه بپیماید و این جز با آشتی حاکمیت با معترضان و پشتیبانی کل مردم ممکن نیست، و باید فضای کاری برای ” دولت ندبیر و امید ” پیش آید که بتواند کشور را از میانه این طوفان و آتش و مسائل و مشکلات بسیاری که دامنگیر کشورمان است، بسلامت عبور دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *