بازسازی سرمایه اجتماعی

انتخابات در نظام های مردمسالار فرصتی برای خود اصلاحی کارکرد نظام سیاسی مستقر از طریق جابجایی مسالمت آمیز قدرت و « بازسازی سرمایه اجتماعی » برای شتاب بخشیدن به روند […]

رهایی از دور باطل

تاریخ آیینه جامعه در گذر زمان است، و هرچند ممکن است شفاف و در برگیرنده همه وقایع و حوادث نباشد و حتی جانبدارانه هم باشد اما ما در صفحات زنگار […]

واقع بینی سیاسی

از نظر روانشناسی انسانها را بدو گونه تقسیم بندی می کنند : “خوش بین” و “بدبین”. این مثال رایجی است که وقتی انسانها با لیوانی که نیمی از آن با […]