تفسیر این دوحرف؟

تجربه دوران منتهی به انتخابات فردا برایم بسیار عبرت آموز بود. بخوبی دریافتم که ماایرانی ها که ادعای اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی داریم هیچکدام تحمل نظر مخالف خودمان را […]

انتخابات بدون برنامه

روز جمعه ۲۴ خرداد ( ۱۴ژوئن ) قرار است انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهارمین دور شوراهای شهر و روستا در ایران برگزار شود. هرچند شکل برگزاری انتخابات در ایران […]

انتخابات و آینده ایران

در نظام های مردمسالار « انتخابات » تاثیری تعیین کننده در جابجایی مسالمت آمیز قدرت و مسیر اداره کشورها بصورت ادواری دارد و می تواند بازتاب دهنده نظر و خواست […]

کودتای انتخاباتی

ظاهرا دو واژه « کودتا » و « انتخابات » متناقض و غیرقابل جمع اند چون در ادبیات سیاسی وقتی از واژه « کودتا » استفاده می شود که عده […]

چشم انداز زندگی

اگر به سراغ نوجوانان و جوانان امروز جامعه‌مان برویم و از آنها سئوال کنیم چه افقی برای زندگی خود در سال‌های پیش رو ترسیم می‌نمایند، چه پاسخی می‌دهند؟ به عبارت […]

نگاهی به یک نظر سنجی

انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری ایران قطعا یکی از رخدادهای سرنوشت ساز در تعیین مسیر آینده کشور است. بازیگران این عرضه از یکسو حاکمیت و نهادهای مرتبط در امر […]