برانداز اصلی

در اواخر زمستان ۸۳ یا اوایل بهار سال ۸۴ که بحث های پیرامون انتخابات ریاست جمهوری داغ شده بود جبهه مشارکت از برخی صاحبنظران دعوت کرد تا در نشستی بیایند […]