نرخ سود بانکی و ربا

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بیش از یک قرن پیش در مواجهه با نظام اقتصادی سرمایه داری و نقشی که بانکها در این نظام پیدا کرده بودند، بروزن آیاتی از […]

کابوس انتخابات

در منظومه فکری اقتدارگرایان حاکم بر ایران باوری به دموکراسی و حق رای مردم برای تعیین سرنوشتشان و اعمال حق حاکمیت ملی وجود ندارد و اینرا بخوبی می توان از […]

کیش شخصیت

در کتاب ” حزب توده ” از شکل گیری تا فروپاشی ۱۳۲۰- ۱۳۶۸ ” به کوشش جمعی از پژوهشگران ” موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات فصلی […]

نقشی که انتظار می رفت

برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد درتهران باردیگر توجهات را به سمت نقشی که تجمع این کشورها می تواند در عرصه بین المللی و رقابتها و منازعات جاری […]

نعل وارونه

فکر می کنید این سخنان را چه کسی گفته است : ” اگر بپذیریم که عدالت، آزادی و کرامت حق همه ملت هاست و همه در یک کشتی و دارای […]