راه دشوار آزادی

سالی دیگر را پشت سرنهادیم و نوروز به پیشوازمان آمده است تا روزی نو برای خودمان بسازیم. انسان معمار خویشتن خویش است و جامعه، و این آیه و سنت خداوندی […]

انتخابات و آفت پیری نظام

انتخابات مهندسی مجلس نهم برگزار شد و حاکمیت جمهوری اسلامی از برگزاری این انتخابات و مشارکت مردم در آن اعلام رضایت و خوشحالی کرده است اما باید پرسید آیا نتایج […]

مهندسی در درصد مشارکت مردم

انتخابات مهندسی شده مجلس نهم آنچنانکه حاکمیت می خواست بصورت غیرآزاد و رقابتی بین نیروهای خودی( اقتدارگرایان ) برگزار و نتایج غالب حوزه ها نیز اعلام شده است ،که تحلیل […]

اصلاح طلبان و انتخابات

۱-پس از درگذشت امام خمینی و تحولات پس از آن، هنگام برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس سوم، یکی از اعضای شورای نگهبان خواستار نظر تفسیری این شورا درباره اصل ۹۹ […]

انتخابات،قلب نظام سیاسی

تشبیه دوران حیات نظام های سیاسی به دوران حیات انسانی (زایش، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، مرگ) از زاویه دیدی می تواند درست باشد و از زاویه دیدی دیگر نه، […]