دو سالگی جنبش سبز

حضور پرشور اما ساکت معترضان سبز در راهپیمایی آرام دومین سالگرد ۲۲ خرداد ۸۸ در تهران زنده و پویا بودن جنبش سبز را بار دیگر به نمایش گذاشت . پس […]