تشکیل انجمن دولتی روزنامه نگاری , موازی سازی غیرقانونی است

    علی‎ ‎مزروعی‎ ‎رییس‎ ‎هیات‎ ‎مدیره‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران ‎ایران ‎در‎ ‎مصاحبه‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎تاسیس‎ ‎انجمنی‎ ‎موازی‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎تشکل‎ ‎صنفی‎ ‎توسط‎ ‎حضور‎ ‎برخی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران جناح‎ ‎راست‎ ‎را‎ ‎غیرقانونی‎ ‎دانست‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎نشانه‎ ‎تلاش‎ ‎جناح‎ ‎طرفدار‎ ‎دولت‎ ‎برای‎ ‎استفاده‎ ‎ازچند‎ ‎ماه‎ ‎باقی‎ ‎مانده‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎به منظور‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎قراردادن انجمن مستقل روزنامه نگاران‎ ‎قلمداد کرد. این‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎می‎ ‎خوانید‎.

‎‎تاسیس‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎وخبرنگاران‎ ‎ایران‎ ‎توسط‎ ‎اصولگرایان‎ ‎و‎ ‎رسانه‎ ‎های‎ ‎نزدیک‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎را‎ ‎چگونه‎ ‎ارزیابی‎ ‎می‎ ‎کنید.

       از‎ ‎وقتی‎ ‎دولت‎ ‎آقای‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمد،‎ ‎آنها‎ ‎تلاش‎ ‎زیادی‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎را‎ ‎تعطیل‎ ‎کنند. آنها‎ ‎حتی‎ ‎تا‎ ‎مرز‎ ‎اینکه‎ ‎اعلام‎ ‎کنند‎ ‎انجمن‎ ‎واجد‎ ‎شرایط‎ ‎انحلال‎ ‎است‎ ‎پیش‎ ‎رفتند. اما‎ ‎پیگیری‎ ‎های‎ ‎حقوقی‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎انجمن‎ ‎انجام‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎حضور‎ ‎پرشور‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎در‎ ‎مجمع‎ ‎عمومی‎ ‎انجمن‎ ‎باعث‎ ‎شد‎ ‎وزارت‎ ‎کار‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎انحلال‎ ‎انجمن‎ ‎کوتاه‎ ‎بیاید. این‎ ‎کوتاه‎ ‎آمدن‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎دلیل‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎نمی‎ ‎توانستند‎ ‎هیچ‎ ‎دلیل‎ ‎حقوقی‎ ‎برای‎ ‎چنین‎ ‎انحلالی‎ ‎دست‎ ‎و‎ ‎پا‎ ‎کنند. اما‎ ‎یک‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎روزنامه‎ ‎نگارانی‎ ‎که‎ ‎عمدتا‎ ‎گرایش‎ ‎سیاسی‎ ‎شان‎ ‎هم‎ ‎معلوم‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ابتدای‎ ‎تشکیل‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎تا‎ ‎امروز‎ ‎سر‎ ‎سازش‎ ‎و‎ ‎موافقت‎ ‎با‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎نداشتند،‎ ‎از‎ ‎فرصت‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎می‎ ‎خواستند‎ ‎استفاده‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎واقع‎ ‎یک‎ ‎جایگزینی‎ ‎برای‎ ‎انجمن‎ ‎بسازند. چون‎ ‎شرایط‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فکرمی‎ ‎کنند‎ ‎عمر‎ ‎دولت‎ ‎ نهم در‎ ‎حال‎ ‎پایان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اینها‎ ‎دیگر‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎وزارت‎ ‎کار‎ ‎موافق‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎نداشته‎ ‎باشند. بنابراین‎ ‎خواسته‎ ‎اند‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎فرصت‎ ‎استفاده‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎یک‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎جعلی‎ ‎درست‎ ‎کنند. این‎ ‎انجمن‎ ‎با‎ ‎تعداد‎ ‎روزنامه‎ ‎نگار‎ ‎قلیلی‎ ‎از‎ ‎برخی‎ ‎نشریات‎ ‎خاص‎ ‎‏(محافظه‎ ‎کار)‏‎ ‎تشکیل‎ ‎شده‎ ‎است. من‎ ‎این‎ ‎انجمن‎ ‎را‎ ‎تاثیرگذار‎ ‎نمی‎ ‎بینیم‎ ‎و‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎فعالیت‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎ادامه‎ ‎خواهد‎ ‎داد. ‏‎ ‎‎

‎‎آیا‎ ‎انجمن‎ ‎جدید‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎موازی‎ ‎با‎ ‎انجمن‎ ‎قانونی‎ ‎کار‎ ‎خود‎ ‎را ادامه‎ ‎بدهد‎ ‎یا‎ ‎اینکه‎ ‎می‎ ‎خواهد‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎کنار‎ ‎بگذارد؟

 ‎‎

        از‎ ‎نظر‎ ‎قانونی‎ ‎آنها‎ ‎نمی‎ ‎توانند‎ ‎جلوی‎ ‎فعالیت‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎را‎ ‎بگیرند. اما‎ ‎از‎ ‎نحوه‎ ‎عملشان‎ ‎کاملا‎ ‎مشخص‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎خواهند‎ ‎موازی‎ ‎سازی‎ ‎کنند. ‏‎ ‎دوستانی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎جریان‎ ‎سیاسی‎ ‎راست‎ ‎فعالیت‎ ‎می‎ ‎کنند،‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎موازی‎ ‎سازی‎ ‎سعی‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎توجیه‎ ‎و‎ ‎اذهان‎ ‎عمومی‎ ‎را‎ ‎مخدودش‎ ‎کنند. البته‎ ‎ما‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎جهت‎ ‎هم‎ ‎خوشحال‎ ‎هستیم‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎عمل‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎یک‎ ‎رقابتی‎ ‎را‎ ‎دامن‎ ‎بزند‎ ‎البته‎ ‎اگر‎ ‎آنها‎ ‎بتوانند‎ ‎به‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎خدمات‎ ‎اراپه‎ ‎دهند. ما‎ ‎خوشحال‎ ‎خواهیم‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎قدرت‎ ‎انتخاب‎ ‎داشته‎ ‎باشند. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎آیا‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎مقدمه‎ ‎ای‎ ‎باشد‎ ‎برای‎ ‎اینکه‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎رده‎ ‎خارج‎ ‎کنند‎ ‎یا‎ ‎به‎ ‎نحوی‎ ‎فشار‎ ‎بیاورند‎ ‎که‎ ‎دیگر‎ ‎فعالیت‎ ‎نکند؟

‎      ‎اگر‎ ‎ملاک‎ ‎قانون‎ ‎و‎ ‎موازین‎ ‎حقوقی‎ ‎باشد،‎ ‎تشکیل‎ ‎انجمن‎ ‎جدید‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎نماینده‎ ‎وزارت‎ ‎کار‎ ‎غیرقانونی‎ ‎است. برای‎ ‎اینکه‎ ‎طبق‎ ‎قوانین‎ ‎جاری‎ ‎درجمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎فقط‎ ‎یک‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎شغلی‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎ثبت‎ ‎برسد‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎ایران‎ ‎است. بنابراین‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎قانونی‎ ‎نمی‎ ‎توانند‎ ‎جلوی‎ ‎فعالیت‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎بگیرند. به‎ ‎لحاظ‎ ‎قانونی‎ ‎وقتی‎ ‎جلوی‎ ‎فعالیت‎ ‎انجمن‎ ‎گرفته‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎یا‎ ‎هیات‎ ‎حل‎ ‎اختلاف‎ ‎رای‎ ‎به‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎انجمن‎ ‎صنفی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎بدهند‎ ‎که‎ ‎چنین‎ ‎چیزی‎ ‎وجود‎ ‎ندارد. اما‎ ‎اینکه‎ ‎همه‎ ‎چیز‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎براساس‎ ‎قانون‎ ‎پیش‎ ‎می‎ ‎رود‎ ‎خودش‎ ‎جای‎ ‎سوال‎ ‎دارد. اینکه‎ ‎آنها‎ ‎بخواهند‎ ‎یک‎ ‎کار‎ ‎غیر‎ ‎قانونی‎ ‎انجام‎ ‎دهند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎نیروها‎ ‎وقوای‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مسیر‎ ‎استفاده‎ ‎کنند‎ ‎بحث‎ ‎دیگری‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎الان‎ ‎برای‎ ‎آن‎ ‎جوابی‎ ‎ندارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *