اصل رقابت و عدالت

سرمایه های وجودی انسانها چگونه شکفته و تجلی خارجی می یابد ؟ و چگونه یک نظام سیاسی می تواند از این سرمایه های وجودی شهروندانش حداکثر بهره داری را نموده […]

شاخص توسعه انسانى

تیتر مجله» برنامه « منتشره توسط » معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى  «رئیس جمهورى که اخیرا منتشر شده )شماره ٢٩) این است :» وضعیت »  شاخص توسعه انسانى  « […]

مصاحبه با اعتماد

اعتماد – گروه تاریخ، مهدی محمودیان: مساله اقتصاد همچنان که امروز اهمیت فوق العاده یافته است در تحولات گذشته نیز نه به عنوان عامل اصلی ولی عاملی تاثیرگذار نقش داشته […]