دولت برای توجیه ناکامی های خود دردو سال ونیم اخیر دست به این تغییرات می زند

رجبعلی مزروعی عضو دفترجبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم در مصاحبه تاکید می کند که «دولت برای توجیه ناکامی های خود دردو سال ونیم اخیر دست به این تغییرات می زند.»

وی با بیان این مطلب می افزاید:« دولت آقای احمدی نژاد از وقتی که روی کار آمده است هیچ برنامه مشخصی را ارایه نکرده است تا معلوم شود جهت گیری دولت چیست و چه اهدافی را دنبال می کند و در واقع چه دستاوردهای را دولت می خواهد به دست بیاورد.»

مزروعی تصریح کرد:« اما آقای احمدی نژاد یک سری شعارها و وعده های داده است که ناظران تنها با ارزیابی آن شعارها و وعده ها می توانند عملکرد دولت را ارزیابی کنند که به نظر من روشن است دولت در عملی کردن آن شعارها و وعده ها ناکام بوده است و برا ی توجیه آن ناکامی ها دست به این تغییرات می زند.»

این تحلیل گر اقتصادی معتقد است در واقع اقای احمدی نژاد می خواهند با این تغییرات این پیام را بدهند که ما مسببان ناکامی ها را شناخته ایم و اگر ناکامی بوده است ما این تغییرات را انجام می دهیم تا شرایط را به وضع مطلوب نزدیک کنیم.»

عضودفتر جبهه مشارکت با تاکید بر این که تغییرات پی در پی عدم ثبات مدیریتی را به همراه خواهد داشت اضافه کرد:« اما به نظر من مهمتر از ثبات مدیریتی ثبات سیاسی است که متاسفانه از زمانی که آقای احمدی نژاد روی کار آمده است به دلیل نگاه بی اعتمادی که نسبت به عملکرد دولتهای گذشته داشته است و سیاست های متناقض و نامتعارفی که در این مدت در پیش گرفته است عملا ثبات سیاسی را در کشور بی معنا کرده است.»

وی افزود:« اگر آن ثبات سیاسی که نمونه بارزش را در سیاستگذاری های دولت می توان دید وجود داشته باشد این تغییرات مدیریتی خیلی نمی تواند ملاکی برای بی ثباتی مدیریتی باشد. ولی اکنون دولت با عملکردی که داشته است هم بی ثباتی سیاسی را به وجود آورده است وهم این تغییرات مدیریتی که یک نوع بی اعتمادی وعدم ثبات را درهمه ارکان اجرایی و اداره کشور ساری و جاری کرده است که به نظر من این تغییرات بیشتر از این که مفید واقع شود باعث هرز رفتن منابع و بی ثباتی اداره کشور می شود.»

مزروعی با بی فایده خواندن این تغییرات افزود:« دولت اگر برنامه نداشته باشد و جهت گیری های اصلی خودش را مشخص نکند این تغییرات کمکی نمی کند چون نمی توان به راحتی گفت که بر چه اساسی و بر مبنای کدام ارزیابی یا تحلیلی این تغییرات و جابه جایی ها انجام شده است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *