مصاحبه با ایرنا

یک عضو دفترسیاسی جبهه‌مشارکت باتاکید بر مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات تصریح کرد که افراد باید احساس کنند رای و حضورآنهادر انتخابات، تعیین‌کننده سرنوشت خودشان و کشور است. عضودفتر […]