بازی آماری

یک خبرگزاری که در شیفتگی نسبت به دولت نهم‌ و اتخاذ موضع منفی نسبت به دولت خاتمی کم‌نظیر است، اخیرا دست به محاسبه عجیب و گزارش‌سازی عجیب تری زده است […]

مزروعی برتشکیل مجلس ایده‌آل و کارآمد باحضور بهترین‌های دو جناح تاکیدکرد

آنچه در ادامه آمده است مصاحبه من با ایرناست که با ویرایش مصاحبه گربراساس ملاحظات این خبرگزاری و با تاییدبنده مخابره شده است: تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۱۰/۱۱          یک […]